Robbanásvédelmi felülvizsgálat

Robbanás biztos berendezés felülvizsgálata

A robbanásbiztos villamos berendezések felülvizsgálata robbanásveszélyes térségekben, MSZ EN 60079 szabványsorozat előírásai alapján, valamint a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet, 54/2014.(XII.5) BM rendelet (OTSZ.) és a 3/2003 (III.11.) FMM-ESzCsM. rendelet figyelembevételével történik.

Felülvizsgálatok:

  • Első felülvizsgálat esetén (üzembe helyezés elött) „részletes” felülvizsgálati fokozaton alapul.
  • Felülvizsgálatnak ki kell terjednie a nem villamos berendezésekre és technologiára is.

Időszakos felülvizsgálat:

  • szemrevételezéses
  • közeli
  • részletes

A felülvizsgálat fokozatai az MSZ EN 60079-17:2014- Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása- szabványban definiált felülvizsgálati program alapján figyelembe vett, a gyártmányok, berendezések helyszíni szerelés-ellenőrzését és a jegyzőkönyvben történő kiértékelését jelenti.
A felülvizsgálatok tartalmazzák az adott gyártmány, berendezés (ATEX direktíva a 2014/34/EU) alkalmazási jelét, valamint ennek igazolását alátámasztó tanúsítvány vagy gyártói nyilatkozat alapján való alkalmazhatóságát.

Felülvizsgálati periódusok (40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet):

1.13.1. A kisfeszültségű villamos berendezés szabványos állapotának első ellenőrzését a létesítéskor, az első üzembe helyezés előtt kell elvégezni.
1.13.2. A használatbavételt követően időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről az üzemeltető a következők szerint gondoskodik:
a) legalább 6 havonta részletes felülvizsgálat végzése azokon a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő nem helyhez kötött, fokozott igénybevételnek kitett tokozásokon, amelyeket gyakran ki kell nyitni;
b) legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon;
c) legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen;
d) legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ)

277. § (1) *  A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,
a) *  300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

Elkészült jegyzőkönyv:

Általunk átadott jegyzőkönyv (minősitő irat) tartalmazza az érvényben lévő jogszabályban, szabványokban előírt vizsgálatokat. A vizsgálatokat tételesen készítjük el. Hibalistában feltárjuk és felsoroljuk vizsgálat során tapasztalt hibákat, kivitelezői hiányosságokat fényképes melléklettel.
Jegyzőkönyvet két példányban és elektronikusan is átadjuk megrendelőnek.

Erősáramú berendezés felülvizsgálat (OTSZ)

Felülvizsgálatról a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) rendelkezik. Jegyzőkönyvet katasztrófa védelem kéri ellenőrzés során.

Felülvizsgálat célja: a villamos berendezés által okozható tűz-és robbanásveszély megelőzése. Üzemelő technológiák, villamos berendezések, védelmek beállításának, hibáinak feltárása, állapotának ellenőrzése.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat

130. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Kire vonatkozik a felülvizsgálat?

276. § (1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

(2) Az alcím előírásai nem vonatkoznak

a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,
b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.
(3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei.

Milyen időközönként szükséges elvégezni a felülvizsgálatot?

277. § (1) *  A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,

a) *  300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként

Felülvizsgálat dokumentálása:

Üzemeltető a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
(6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Elkészült jegyzőkönyv:

Általunk átadott jegyzőkönyv (minősitő irat) tartalmazza az érvényben lévő jogszabályban, szabványokban előírt vizsgálatokat. A minősitésnél figyelembe veszük a létesítés idején érvényben lévő szabványokat is. Hibalistában feltárjuk és felsoroljuk vizsgálat során tapasztalt hibákat, kivitelezői hiányosságokat fényképes melléklettel. Javaslatot teszünk a hibák javítására, megszüntetésére. 
Jegyzőkönyvet két példányban és elektronikusan is átadjuk megrendelőnek.

EPH nyilatkozat, jegyzőkönyv (Gázbekötés)

Gáz szolgáltatok minden új és meglévő átalakítás (új gáz csővezeték, gázmérő, fogyasztó készülék) esetén EPH kiépítését, vizsgálatát és erről jegyzőkönyvet kér fogyasztótól.

Mit jelent az EPH?

  • Egyenpotenciálra hozó hálózat (védőösszekötő-vezető)
  • Az EPH célja a veszélyes potenciál különbségek kialakulásának megakadályozása.

Milyen szerelést jelent a EPH kialakítása gázvezeték átalakítása, új építése esetén?

  • Általában épület, lakás kiselosztó PEN szétválasztás után PE sín-re (földelő sín) kell csatlakoztatni a védőösszekötő-vezető (EPH) gerincvezetéket.
  • Épület csatlakozó és fogyasztói gázvezeték, gázmérő összekötése, áthidalása megfelelő keresztmetszetű védőösszekötő-vezetővel.
  • EPH csomópont kialakítása (legtöbb esetben cirkó, kazán helyiségben). Épületgépészeti fémes csövek (víz-gáz-fűtés), nagy kiterjedésű fémszerkezetek és EPH gerincvezető csatlakoztatása elhelyezett EPH csomópontra.

Fenti válaszok általános kialakítást tükröznek, dióhéjban gázvezeték átalakítás, új gázkészülék elhelyezése esetén.